POSLEDNÉ SPOLOČNÉ ZÁŽITKY

 

 

                                                        Kurz Filip december 2018     FOTO

V dňoch  07.- 9.12. 2018 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 60  mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz. Mnohí z prítomných odovzdali vládu nad svojim životom Ježišovi Kristovi iní prijali rozhodnutia viac sa modliť, čítať Božie slovo či nájsť si spoločenstvo.

O Sviatostiach, projektovom myslení či kreatívnej modlitbe na AŠAD-ke FOTO

 V dňoch 30.novembra - 2.decembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 38 účastníkov Školy učeníka a 26 účastníkov Školy služby v rámci Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O mladých sa staral tím 16 animátorov a dvoch kňazov.

V Škole učeníka, hosť víkendu o. Štefan Paločko priblížil mladým hodnotu a dôležitosť každej sviatosti v živote kresťana. Hovoril aj o téme Božej spravodlivosti a eschatológie.

V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom víkendu PaedDr. Erika Novotná, PhD., ktorá praktickým spôsobom učila mladých, ako projektovo myslieť a vysvetlila význam delegovania i jeho princípy. V hudobno-kreatívnom odbore pod vedením Moniky Frišničovej a Evy Nemcovej sa mladí venovali modlitbe a vďaka daru kreativity vymýšľali rôzne modlitby, ktoré možno použiť nielen na táboroch s deťmi a mladými. 

V GMC Bárka V Juskovej Voli sa uskutočnil kurz Zbav nás Zlého FOTO

V dňoch 23.-25.11.2018 v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Zbav nás Zlého. O. Jozef Maretta voviedol 26 účastníkov do „kuchyne“ Zlého, aby tam mohli spoznať jeho taktiku a spôsob boja. Predstavil mená zlých duchov, hovoril o vstupných bránach, cez ktoré k nám môže preniknúť a tiež rozdelil ľudí do piatich základných skupín podľa vnímania existencie zlého ducha. Okrem spoločných modlitieb, slávení sv. liturgií, práce v skupinkách, nechýbal ani čas na svätú spoveď, čo je, ako to povedal o. Maretta, najväčším exorcizmom. Snáď najdôležitejšou správou pre všetkých nás bola ohlásená skutočnosť, že my všetci pokrstení, sme v Ježišovom víťaznom tíme.    

Účastníci AŠAD hovorili o praktickom vedení stretiek, duchovnom boji a hľadali Boha v maličkostiach 

V dňoch 09.-11.novembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 41 účastníkov Školy učeníka a 27 účastníkov Školy služby v rámci Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O mladých sa staral tím 17 animátorov a troch kňazov. 

V Škole učeníka bol hosťom víkendu o. Slavomír Tarasovič, ktorý priblížil mladým identitu Boha ako otca. Poukázal tiež na nebezpečenstvá okultizmu, odhalil prístupové cesty zlého a vysvetlil taktiku duchovného boja.

  V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom víkendu Mgr. Ivana Strelcová, ktorá sa spolu s mladými rozprávala o praktickom vedení stretiek, ktoré si mladí na príklade modelového stretka i vyskúšali. V hudobno-kreatívnom odbore pod vedením Evy Nemcovej mladí hľadali Boha v maličkostiach, všade okolo seba, pričom tieto momenty zachytili fotografiou. Uvažovali tiež nad skutočnosťou, že bez Boha nemôžeme nič urobiť. 

O učeníctve, efektívnej komunikácii a kreativite v AŠADke“

V dňoch 26.  – 28. októbra 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 29 účastníkov Školy služby a 45 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD), o ktorých sa staral tím14 ľudí a traja kňazi.

Účastníci Školy učeníka pod vedením o. Slavomíra Zahorjana hľadali okamihy svojho povolania k učeníctvu. Boli povzbudení k radikálnej poslušnosti voči Kristovi, ktorá je základnou vlastnosťou Ježišovho učeníka a pomáha rásť ostatným vlastnostiam a cnostiam až po zrieknutie sa seba samého v službe iným.

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o efektívnej komunikácii a spätnej väzbe. Tieto témy priblížila Ivana Strelcová.

V hudobno-kreatívnom odbore sa mladým venovala Eva Nemcová, ktorá priblížila tému kreativita človeka a kreativita Boha.


 LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE 2018 FOTO

Letné stretnutia mládeže 2018 navštívilo v mesiacoch júl a august takmer 1000 mladých účastníkov vo veku od 9 do 18 a viac rokov o ktorých sa staral tím 209 animátorov a 17 kňazov. Hlavnou myšlienkou stretnutí bolo heslo prežívania výročí v Prešovskej archieparchii „Tvoje z Tvojho tebe prinášame“, ako aj myšlienka od pápeža Františka mladým pre tento rok: „Našla si milosť u Boha.“

 V programe nechýbali katechézy, prednášky rôzne hry, práce v skupinkách, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, vzácni hostia, koncerty kapiel Onezim a Anastasis i rôzne zábavné večery. Oslovení Božou prítomnosťou, mladí účastníci upevňovali svoje vzťahy k Bohu, Presvätej Bohorodičke a svätým skrze modlitby, každodenné slávenie svätej liturgie, adorácie a pod. Menili svoje životy vo sviatosti zmierenia a budovali svoje vzťahy v Kristovom spoločenstve. Mládež  navštívil aj otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ . V diskusiách odpovedal na ich otázky, venoval im svoj čas aj počas voľna a tak mladí mohli zažiť jeho starostlivosť o nich ako aj o budúcnosť našej cirkvi. 

 Bárkafest 2018  FOTO

Počas víkendu 29.06-01.07.2018 sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil ďalší ročník Bárkafestu. Celý program sa niesol v myšlienke „Odvážni vykročiť“, ktorá sa dotýkala asi  300 účastníkov, ktorí urobili odvážny krok a prišli na tento festival. Piatkový večrerný program otvorila kapela Joel worship band. Po nej vystúpili Marana tha so slovom Petra Štupáka a večer ukončili svojím vystúpením a modlitbou Espé.

Sobotný deň sa začal slávením svätej liturgie a po nej pokračoval program vystúpením Sary Jarkovej @ band a Dominiky Gurbaľovej s priateľmi. Po dobrom obede a vstupe Sionu nasledovali workshopy ako tvorivé dielne, prednáška exorcistu o. Matúša Marcina a iné. Bohoslovecká kapela Anastasis svojím vystúpením rozprúdila dobrú atmosféru v začiatkoch večerného programu, ktorý pokračoval, vystúpením spoločenstva PIAR Music, hostí z Chorvátska October Light a do večernej modlitby všetkých pozval svojím slovom o. Slavomír Palfi a Joel worship band.

Účastníkom, ktorý chceli urobiť odvážny odvážny krok ku Kristovi, boli  neustále k dispozícii kňazi pripravení slúžiť sviatosťou zmierenia, poradenskou službou i modlitbou. Moderátorom festivalu bol Ján Jay Hudáček.

Nedeľné doobedie patrilo ľuďom z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave. Piesne a hudba kapely F6 vyvrcholili svätou liturgiou, ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol o. Martin Mekel, riaditeľ spomínaného centra. V homílii pozval prítomných k odvahe využiť prázdniny a voľný čas pre Božie veci.

Usmiate tváre i svedectvá o požehnanom čase od účastníkov spôsobili radosť organizátorom, ktorí urobili odvážny krok, aby sa Barkafest 2018  mohol uskutočniť.

Animátori sa pripravovali na službu pre Letné stretnutia mládeže aj skrze novokňazské požehnanie Foto

Počas víkendu 22.-24. jún 2018 sa v GMC Bárka uskutočnila Duchovná príprava animátorov a dobrovoľníkov slúžiacich na Letných stretnutiach mládeže, ktorej sa zúčastnilo 35 mladých ľudí. Hlavnou myšlienkou bola modlitba vojaka z filmu Hacksaw Ridge: „Pane Ježišu, pomôž mi zachrániť ešte jedného!“ Mladí uvažovali nad hodnotou ľudskej duše a jej spásy. O. Patrik poukázal, že každá služba má najprv „zachrániť“ dušu slúžiaceho a potom ostatných. Ďalšími témami boli láska, jednota v tíme, sila modlitby príhovoru oslávenej cirkvi ako aj citlivý Kristov prístup k zraneným ľuďom. Večer pred Eucharistiou sa mladí spoločne modlili za dielo, ktoré Boh bude konať v GMC Bárka v Juskovej Voli. Prijali aj pomazanie olejom sv. Charbella. V nedeľu sa všetci zúčastnili kňazských vysviacok v Ľutine a prijali tak do služby aj novokňazské požehnanie. Všetci sa tam modlili a ďakovali aj za 40 rokov kňazstva nášho o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka.

Koniec roka aj pre účastníkov AŠAD FOTO

V dňoch 08.-10. júna 2018 v GMC Bárka účastníci AŠAD ukončili „školský rok“. Posledného víkendu AŠADky v tomto roku sa zúčastnilo 23 prvákov a 35 druhákov. V Škole učeníka zavŕšili mladí formačný rok v ľudsko-kresťanských základoch. Hovorili o svojom krstnom povolaní, svätej liturgii a učili sa budovať vzťah k Presvätej Bohorodičke. Hosťom víkendu bol o. Martin Tkáč.

Pre Školu služby vo všetkých odboroch bol tento víkend zavŕšením dvojročnej formácie. Účastníci sa učili manažovať svoj čas ako aj pracovať v tíme. Taktiež boli pozvaní k vypracovaniu projektu v podobe jednoročného plánu stretiek pre deti a mládež. Hosťom víkendu bola Viktória Žolnová. V hudobno-kreatívnom odbore mladí tvorili piesne pod vedením Janky Demčákovej.

V sobotu skrze požehnanie zodpovedných kňazov za AŠAD, boli druháci vyslaní do sveta ohlasovať evanjelium nielen slovami ale aj ich konkrétnou službou. Prváci zatiaľ pripravili večerný program, stolovanie, zábavu pre budovanie spoločenstva.

Kým deti a mládež sa už nevedia dočkať konca roka, títo mladí so slzami v očiach, vďační Bohu za dar viery, vzťahov, priateľstiev dlho sa lúčili s novými priateľmi, bratmi a sestrami. Spoločne vyjadrili radosť nad každým budúcim stretnutím sa pri službe mladým v našej archieparchii.

O sviatostiach i bioetike počúvali účastníci AŠAD v Juskovej Voli FOTO

V dňoch 11.  – 13. Mája 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 39 účastníkov Školy služby a 26 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a siedmich animátorov.

V Škole učeníka o. Štefan Paločko priblížil hodnotu a nevyhnutnosť každej jednej sviatostí v živote kresťana. Objasňoval aj tému Božej spravodlivosti a eschatológie.

V Škole služby v odbore Animátor skupinky sa mladí vzdelávali v oblasti bioetických tém ako je napr. interrupcia, eutanázia, rodová rovnosť a pod. Lektorkou víkendu bola Renáta Ocilková, ktorá sa podelila aj so svedectvom o tom, že Boh koná v živote človeka.

 V hudobnom odbore sa mladí učili tvoriť piesne, spievať a hrať Bohu na chválu pod vedením Rastislava Višňovského.

Turistický deň 2018 s vladykom Jánom Babjakom SJ FOTO

            Dňa 1. mája 2018 sa mladí Prešovskej archieparchie spolu so svojím pastierom  vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, vydali na 6,5  km dlhú trasu: Zámutov-Juskova Voľa. Približne 1300 účastníkov, deti, mladí a ich rodičia či starí rodičia, sa počas túry zamýšľali nad myšlienkou: „Tvoje z tvojho Tebe prinášame", čo je heslo prežívania roka jubileí v našej archieparchii.

 Na prvom stanovišti bola účastníkom priblížená téma sviatosti, kde pomocou správnych odpovedí na otázky sa približovali  k Ježišovi Kristovi. Na druhej zastávke budovali hlbší vzťah s Presvätou Bohorodičkou, ktorá nás chráni svojim plášťom. V treťom stanovišti bola odhalená veľkosť a bohatstvo tajomstva cirkvi, kde má každý svoje dôležité miesto. Mladým to animátori priblížili cez gordický uzol, z ktorého by sa nevymotali jeden bez druhého. Účastníci boli vyzvaní k budovaniu jednoty medzi sebou navzájom i v cirkvi.

            Po úspešnom absolvovaní  trasy sa v cieli na amfiteátri areálu Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka  účastníkom prihovoril vladyka Ján Babjak SJ, ktorý prítomných pozval k zamysleniu sa nad cieľom pozemského putovania a teda nad nebom, ktoré Boh pre nás pripravil. Povzbudil všetkých vo  vytrvalosti na ceste do blaženosti.

            Každý účastník tohtoročného turistického dňa si v cieli mohol ako obvykle vybrať možnosť z viacerých hier alebo sa zúčastniť iných  zábavných atrakcií ako: nafukovací hrad, šmýkačky, trampolíny či strieľať z luku. Veľkým obohatením tohto nádherného dňa boli aj 3 kone a jeden poník, na ktorých sa mohli deti povoziť.

            V areáli unavení turisti prijali ponuku nielen sa občerstviť pri bufetových stánkoch, ale i osladiť si život cukrovou vatou či kofolou. O prípravu tohto nádherného dňa sa postaral tím 50 dobrovoľníkov animátorov, za čo im patrí veľká vďaka.

 V Juskovej Voli sa stretli účastníci kurzu Filip Foto

V dňoch  27.- 29.04. 2018 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 48 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami, rôznymi dynamikami, slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a jeho moci.

 O téme vzťahov, vodcovstva a líderstva na AŠAD v Juskovej Voli spolu s animátormi Košickej eparchie FOTO

V dňoch 13.  – 15. apríla 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 40 účastníkov Školy služby a 29 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím troch kňazov a jedenástich animátorov.

V Škole učeníka mladí rozoberali tému zranenia, odpustenia a modlitby chvál. Lektorom bol o. František Sochovič.

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o vzťahoch. Pán Richard Vašečka, ktorý bol lektorom tohto víkendu priblížil tému identity muža a ženy, a tiež dôležitosť kresťana v spoločnosti. Na záver sa venoval aj téme vodcovstva a líderstva. Obohatením tohto víkendu bola aj návšteva 36 účastníkov animátorskej školy z Košickej eparchie, ktorí sa pripojili k sobotňajšiemu programu školy služby.

 Víkend v Bárke pre mladých z troch protopresbyteriátov a kurz Zbav zlého opäť v Juskovej Voli FOTO

V dňoch 06.-08. 04. 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 85 mladých ľudí z protopresbyteriátov Stará Ľubovňa, Orlov a Humenné. Spolu s animátormi a kňazmi uvažovali nad témou „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.“ Pomocou aktivít a dynamík uskutočňovaných v skupinkách bola mladým priblížená vďačnosť, za čo všetko môžeme byť vďační a hlavne komu. V katechézach odzneli témy o spáse a výnimočnom pláne Boha s človekom. V nedeľu mladí spoznávali, že Boh túži po nás a mohli odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Zodpovednými za víkend boli Antónia Jalčáková a kňazi o. Miroslav Janičko a o. Miroslav Šimko.

Súčasne sa v GMC Bárka konal kurz Zbav nás Zlého. O. Jozef Maretta voviedol 38 účastníkov do „kuchyne“ Zlého, aby tam mohli spoznať jeho taktiku a spôsob boja. Predstavil mená zlých duchov, hovoril o vstupných bránach, cez ktoré k nám môže preniknúť a tiež rozdelil ľudí do piatich základných skupín podľa vnímania existencie zlého ducha. Okrem spoločných modlitieb, slávení sv. liturgií, práce v skupinkách, nechýbal ani čas na svätú spoveď, čo je, ako to povedal o. Maretta, najväčším exorcizmom. Snáď najdôležitejšou správou pre všetkých nás bola ohlásená skutočnosť, že my všetci pokrstení, sme v Ježišovom víťaznom tíme.

Kvetný víkend vo svetle výročí Prešovskej archieparchie v GMC Bárka v Juskovej Voli   a Prešove FOTO

 V dňoch 23. – 25. marca 2018 sa mladí z Prešovskej archieparchie stretli v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli, aby spoločne prežili Kvetný víkend. Tieto dni boli výnimočné v tom, že sa v mládežníckom centre stretlo 46 účastníkov a 52 animátorov, dobrovoľníkov. Piatkový program sa pre všetkých začal Božskou liturgiou vopred posvätených darov. V sobotu ráno po modlitbe a zoznamovacích aktivitách účastníci víkendu vstúpili do myšlienky odvážneho roka, ktorá pripravuje mladých na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Účastníci počuté myšlienky v katechézach a slove o odvahe o. Martina Tkáča rozvíjali prácou v skupinkách a odvážnymi hrami. Učili sa byť odvážni vo viere a ako odvážne hľadať to, k čomu ich Boh povoláva. Po obede vo chvíľach voľna sa odvážne  vzdávali svojich hriechov vo sviatosti zmierenia. Pracovali tiež vo viacerých workshopoch, kde sa učili tvoriť videá a krátke filmy. Iní vyrábali biele stužky na Deň počatého dieťaťa a ďalší sa vydali na odvážnu cestu pri hľadaní bahniatok na nedeľné posvätenie.  Dobrovoľníci a animátori pripravovali program na Kvetnú nedeľu. Bárka orchester tvorený vyše 30 ľuďmi odvážne spájali zvuk rôznych hudobných nástrojov ako aj spevu, aby vznikli nádherné piesne o našej cirkvi a blahoslavených P.P. Gojdičovi a Vasiľovi Hopkovi. Amatérskych divadelníkov spojila myšlienka prežívania výročí našej cirkvi od zrodu Prešovskej eparchie až po súčasnosť, ktorú potom scénickým tancom prezentovali na programe Kvetnej nedele. V sobotu večer všetkých zjednotila svätá liturgia ako aj modlitba Krížovej cesty, sprevádzaná Bárka orchestrom. Po nej sa všetci účastníci stretli pri horiacom ohni, kde si každý zapálil sviecu ako symbol dôležitosti vracať sa k zdroju lásky a svätosti, ktorým je Ježiš Kristus a nechať sa ním zapáliť.  V nedeľu ráno po svätej liturgii sa všetci spoločne presunuli do Prešova, kde sa pripojili k ostatným mladým Prešovskej archieparchie. Zodpovednou animátorkou Kvetného víkendu bola Anna Tatárová.

Myšlienkou Kvetnej nedele bol citát z Lukášovho evanjelia "Našla si milosť u Boha" (Lk 1,30). V deň sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke zazneli tieto slová povzbudiac Máriu a v deň Kvetnej nedele zazneli tieto slová aj pre našu matku cirkev, ktorá našla milosť u Boha, hoc bola zakázaná, povstala a dnes môže prežívať slobodu. To bolo a je aj hlavnou myšlienkou Loga mladých Prešovskej archieparchie. Počas tejto nedele mladí sprítomňovali aj myšlienku výročí Prešovskej archieparchie "Tvoje z tvojho , Tebe prinášame..." a to tým, že celý program tvorili práve mladí Prešovskej archieparchie, aby priniesli svoje dary, talenty a nimi oslávili Boha. Účastníci, ktorých bolo vyše 500, počas programu spoznali  vladyku Jána Babjaka, SJ v relácií Nikto nie je dokonalý iba Boh, kde vladyka Ján reagoval na počuté vtipné odpovede detí a mladých o cirkvi a o ňom a svojím slovom vysvetlil jednotlivé otázky i význam povýšenia našej cirkvi na Metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku. O tom že miluje cirkev a vie, kde sa nachádzajú jeho milované ovečky sa mladí presvedčili aj v súťaži, v ktorej s o. Erichom Eštvanom, riaditeľom GMC Bárka v Juskovej Voli hľadali na slepej mape miesta, kde sa konali Turistické dni Prešovskej archieparchie, teda turistika mladých so svojim arcibiskupom.  Mladým ľuďom bolo odhalené Tajomstvo vladykovej kuchyne v prezentovanom videu, kde im o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak ponúkol recept na rýchle internátne jedlo. V katehéze sa venoval téme počatia, nakoľko sme prežívali aj Deň počatého dieťaťa. V závere programu odovzdal certifikáty či absolventské listy 40 mladým ľuďom, ktorý ukončili Archieparchiálnu školu animátora dobrovoľníka. Mladí povzbudení tvoreným spoločenstvom, prežitím krásneho programu,  po modlitbe Ďakovného akatistu a požehnaní, odvážne odišli domov naplnený Božou milosťou, ktorú prijala Presvätá Bohorodička i Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorej sú súčasťou a živými údmi.

Vladyka Ján Babjak prednášal účastníkom AŠADky v Juskovej Voli FOTO

V dňoch 16.  – 18. Marca 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 38 účastníkov Školy služby a 30 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a ôsmich animátorov.

V Škole učeníka o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak priblížil tému cirkvi a jej štruktúry.  Venoval sa aj bohatstvu viery a života v cirkvi  v histórii i súčasnosti Prešovskej archieparchie.

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o základoch vývinovej psychológie, syndróme vyhorenia i riešení konfliktov. Lektorkou bola Lucia Baranová.

V kreatívno-hudobnom odbore pod vedením Drahomíry Kolesárovej sa mladí učili písať príbeh a rozhovor.

Vyvrcholením víkendu bola svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Ján Babjak a po nej celonočná Eucharistická adorácia, ktorou sme ďakovali za všetky milostí prežívaných jubileí Prešovskej archieparchie, ktoré Boh daroval našej cirkvi.

  Mladí z protopresbyterátov Prešov, Sabinov a Hanušovce nad Topľou prežili víkend s animátormi a kňazmi na palube Bárky V juskovej Voli FOTO

V dňoch 09. -11. 03. 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 132 mladých ľudí z protopresbyterátov Prešov, Sabinov a Hanušovce nad Topľou.  Spolu s pätnástimi animátormi a tromi kňazmi uvažovali nad témou „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.“ Pomocou aktivít a dynamík v skupinkách mladí spoznávali a rozvíjali tému vďačnosti voči Bohu a blížnym. Kňazi v katechézach povzbudili mladých k prijatiu výnimočného plánu pre každého a a aj to, že Ježiš Kristus nás spasil a zachránil, aby sme mohli žiť v nebi. V nedeľu mladí odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi. Zodpovednými za víkend bola Anna Hanusinová a kňazi o. Pavol Seman, o. Patrik Palčo a o. Jozef Špes. 

 V Juskovej Voli sa stretli účastníci kurzu Filip a mladí talentovaní služobníci-animátori Foto

V dňoch  02.- 04.03. 2018 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 30 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami, rôznymi dynamikami, každodenným slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch.

Na tomto víkende sa stretli tiež mladí služobníci - animátori, aby zmobilizovali svoje sily pri ohlasovaní Božieho kráľovstva. Spolu 31  mladých talentovaných hudobníkov, hercov spevákov zotrvávalo na modlitbách a pracovalo na hudobno-divadelnom pásme programu, ktorý mladí budú prezentovať na stretnutí s o.arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom na Kvetnú nedeľu 25.03.2018 v Prešove v Kine Scala. Víkend zastrešoval o. Patrik Maľarčík

 Jarný tábor 2018

Počas jarných prázdnin, v čase od 25.2. do 1.3.2018 sa v GMC Bárka Juskova Voľa konal prvý ročník jarného tábora. Celý týždeň sa niesol v myšlienke „Boh pyšným odporuje ale pokorným dáva milosť.“ Každým dňom sme sa približovali k tejto myšlienke, a to témami : Milosrdenstvo a pýcha, Milosť už prší, Bola pokorná a cez ňu prišla milosť pre svet. Nad týmito témami sa zamýšľalo takmer 90 účastníkov a tím pätnástich slúžiacich animátorov, pod vedením Evky Nemcovej a Timoteja Pulščáka, ktorí prijali Božie volanie do služby hlavných animátorov. Súčasťou tímu boli aj duchovní otcovia Slavomír Nergeš a Vladislav Petrík. Okrem ich duchovnej služby si pre nás pripravili zaujímavé katechézy a aktívne sa zúčastňovali a zapájali do programu. Vďaka programu, ktorí si pripravili animátori v podobe rôznych hier, workshopov a iných aktivít sa mohli účastníci spoznávať a upevniť staré aj nové priateľstvá a tak tiež sa mohli priblížiť bližšie k Bohu a spoznať Jeho milosrdenstvo. Veríme, že tento prvý jarný tábor nebol aj posledný!

Evanjelizácia v Božej moci (24.-26.02.2018) Foto 

Účastníci AŠAD sa vzdelávali aj o praktickom vedení stretiek Foto

V dňoch 16.  – 18. februára 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 34 účastníkov Školy služby a 25 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a desiatich animátorov.

V Škole učeníka mladí rozoberali témy zmeny zmýšľania, morálky a cestu blahoslavenstiev, ktoré priblížil o. Patrik Maľarčík.

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o téme praktického vedenia stretiek. Lektorkou tohto víkendu bola Ivana Strelcová, ktorá im tiež priblížila prácu charity. V hudobno-kreatívnom odbore sa mladí učili tvoriť krátke divadelné predstavenia pod záštitou Moniky Frišničovej a hostí z DIK z GFC pre Rómov v Čičave.

Víkend v Bárke Vranov nad Topľou, Čemerné, Hrabské, Hanušovce nad Topľou + Mobilizácia Foto

V dňoch 09.-11. 02. 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 69 mladých ľudí z protopresbyterátov Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou-Čemerné, Hanušovce nad Topľpou a Hrabské.  Spolu s dvanástimi animátormi a štyrmi kňazmi uvažovali nad témou „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.“ Pomocou aktivít a dynamík uskutočňovaných v skupinkách bola mladým priblížená vďačnosť a to, za čo všetko môžeme byť vďační a hlavne komu. V katechézach sa objasnilo to, že Boh má s každým z nás výnimočný plán a že len cez Ježiša Krista môžeme byť spasení. V nedeľu mohli mladí spoznať a zakúsiť, že Boh chce naše srdce nie našu prácu a mohli odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Zodpovednými za víkend boli Michal Onderko a kňazi o. Marcel Iľko, o. Patrik Szekely, o. Pavol Vasiľ a o. Salvomír Nergeš. 

Na tomto víkende sa stretli aj 26 dobrovoľníci víkendovky s názvom Mobilizácia. V piatok večer pod vedením o. Petra Borzu spoznávali históriu našej cirkvi od vzniku Prešovskej eparchie po súčasnosť. Zvyšok víkendu tvorili hymnu mladých na tento rok a tiež program na stretnutie s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom na Kvetnú nedeľu. Zodpovedným za víkend bol o. Patrik Maľarčík.

Život v Kristovi január 2018       foto

Počas víkendu 26. -28. 01. 2018 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Život v Kristovi, ktorého sa spolu s tímom zúčastnilo 38 mladých ľudí. Tím pod vedením Petra Liptáka z Košíc sa venoval týmto témam: dôležitosť modlitby, prečo a ako čítať Božie slovo, ako obstáť v duchovnom boji, ako sa nechať viesť Svätým duchom a ako hovoriť iným o Kristovi. Obohatením a spestrením programu boli rôzne dynamiky, nechýbalo slávenie Eucharistie, osobná i spoločná modlitba. 

 

O prezentácii na verejnosti, okultizme a duchovnom boji v „AŠADke“

V dňoch 19.  21. januára sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 42 účastníkov Školy služby a 29 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím troch kňazov a jedenástich animátorov.

V Škole učeníka mladí spoznávali identitu Boha ako otca. o. Slavomír Tarasovič, ktorý bol hosťom tohto víkendu poukázal tiež na nebezpečenstvá okultizmu, odhalil prístupové cesty zlému a a rozobral taktiku duchovného boja.

V Škole služby v odbore Animátor skupinky mladí spoznávali dôležitosť, zásady a odporúčania pre prezentáciu na verejnosti. Lektorom tohto víkendu bol doc. Gabriel Paľa PhD, prodekan GTF PU v Prešove.

 V kreatívnom odbore pod vedením Moniky Frišničovej sa mladí učili byť kreatívny pred Pánom v modlitbe. 

Ples dobrovoľníkov 2018 FOTO 

 

Zimný tábor 2018

Počas zimných prázdnin sa mali deti možnosť aj tohto roku zúčastniť zimného tábora, ktorý sa konal od 2.1 do 5.1 2018 v GMC Bárka Juskova Voľa. Takmer sto detí prežívalo požehnaný čas počas  tohto krátkeho týždňa a to v duchu témy „Má ma rád, nemá ma rád?!!“ Úlohy hlavných animátorov sa zhostili Antónia Jalčaková a Jakub Jasik, ktorí pripravili pre mladých zaujímavý a veľmi obohacujúci program, ktorého súčasťou bol aj hraný radostný ruženec. V tom im pomáhal aj tím animátorov ktorí, tak isto ako oni, mali túžbu slúžiť Bohu aj mladým a prijali pozvanie prežiť Božiu prítomnosť na tomto mieste. Program pre deti bol plný hier, aktivít a nových zážitkov pri ktorých mohli, a určite aj spoznali nových kamarátov, a zažili veľa zábavy. Niektorí dokonca  aj ukázali a rozvinuli svoje talenty. O duchovnú časť sa postarali otcovia Vladislav Petrík a Slavomír Nergeš. Obidvaja kňazi si pre deti pripravili obohacujúce katechézy.  Verím, že sme si všetci zúčastnení odniesli veľa žážitkov a hlavne duchovného obohatenia.

 Simona Demčáková

Vianoce  v „AŠADke“ s posviackou zrekonštruovaných priestorov, ikonostasu a bohostánku v GMC Bárka Juskova Voľa FOTO

V dňoch 15.  17.decembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 38 účastníkov Školy služby a 33 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a  desiatich animátorov.

V Škole učeníka bola budúcim služobníkom predstavená téma o Svätom Duchu, jeho vedení a možnostiach spolupráce, ktorú priblížil o. Martin Mekel. V Škole služby v odbore Animátor skupinky mladí spoznávali dôležitosť, krásu a charizmy jednotlivých spoločenstiev a hnutí. Lektorom tohto víkendu bol o. Milan Zaleha CSsR.

V kreatívno-hudobnom odbore účastníci pod vedením Moniky Frišničovej pokračovali v písaní ikon.

 Výnimočnosťou tejto AŠADky bola návšteva o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Vladyka Ján otvoril štedrovečerné posedenie v našom centre posviackou zrekonštruovaných priestorov, ikonostasu a bohostánku.

Slávením archijerejskej liturgie poďakoval všetkým zamestnancom, ako aj dobrovoľníkom animátorom, ktorí sa starajú o fungovanie tohto centra na čele s o. Erichom Eštvanom, riaditeľom centra. Na záver odovzdal ďakovné listy všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii a zhotovení ikonostasu a bohostánku. Pri štedrej večeri a po bohatom programe, ktorý pripravili animátori, dobrovoľníci v spolupráci s bohoslovcami sa všetci obdarovali darčekom, ktorý od mladých dostal aj vladyka Ján ako poďakovanie za jeho starostlivosť a lásku, ktorú nemalým spôsobom preukazuje mladým celej našej Prešovskej archieparchie, o čom svedčí aj existencia GMC Bárka v Juskovej Voli, kde sa po celý rok stretávajú tisícky mladých ľudí. V závere aj vladyka Ján obdaroval všetkých prítomných hodnotným darčekom. Všetci sme spoločne pod vedením otca arcibiskupa ďakovali Bohu za prijaté dobrodenia a milosti celonočnou adoráciou pred Najsvätejšou Eucharistiou.

 

Víkend vyvrcholil v nedeľu slávnostnou svätou liturgiou s archijerejom. Mladí boli potešení prítomnosťou o. arcibiskupa a najmä tým, že sa spolu so svojim vladykom mohli smiať, zabávať, stretnúť, porozprávať i pomodliť.  

KURZ FILIP 

 

 V dňoch  08.- 10.12. 2017 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 45  mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz. Mnohí z prítomných odovzdali vládu nad svojim životom Ježišovi Kristovi iní prijali rozhodnutia viac sa modliť, čítať Božie slovo či nájsť si spoločenstvo.

 Účastníkov „AŠADky“ navštívil svätý Mikuláš

V dňoch 01.  – 03. decembra 2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 43 účastníkov Školy služby a 38 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím 2 animátorov a dvaja kňazi.

Účastníci Školy učeníka pod vedením Marcely Fedinovej hľadeli na svoj život ako na dar. V prednáškach rozvíjali témy identity Božieho dieťaťa a nebezpečenstvá klamstiev falošných identít.

V Škole služby v odbore Animátor skupinky, mladí spoznávali dôležitosť tímovej spolupráce, delegovania a základy projektového riadenia. Lektorkou bola PaedDr. Erika Novotná, PhD.

 V hudobno-kreatívnom odbore sa mladí učili písať ikony pod vedením Moniky Frišničovej.

Obohatením tohto víkendu boli darčeky od svätého Mikuláša a program, ktorý si pripravili bratia bohoslovci.

 Mladí dobrovoľníci na víkende Mobilizácie v GMC Bárka Juskova Voľa

Počas víkendu 24.-26. novembra 2017 sa v GMC Bárka mladí animátori už po druhý krát zúčastnili víkendu s názvom Mobilizácia. Spolu 20 dobrovoľníkov, ktorí už ukončili AŠAD sa stretlo, aby uvažovali o téme duchovného boja a ako jedno spoločenstvo viditeľným spôsobom bojovali a zjavovali Božie kráľovstvo v každodennom živote. V kreatívnych skupinkách rozvíjali dary a talenty. Vznikla aj pekná myšlienka prípravy programu mladých na Kvetnú nedeľu v rámci nášho jubilejného roka prežívaného v Prešovskej archieparchii. Zodpovedným za víkend bol o. Patrik Maľarčík

Mladí zo Stropkova, Svidníka a Giraltoviec sa stretli na víkende v Bárke v Juskovej Voli 

V dňoch 03.-05. 11. 2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 42 mladých ľudí z protopresbyterátov Stropkov, Giraltovce a Svidník. Spolu s animátormi a kňazmi uvažovali nad témou „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.“ Pomocou aktivít a dynamík uskutočňovaných v skupinkách bola mladým priblížená vďačnosť a to, za čo všetko môžeme byť vďační a hlavne komu. V katechézach sa objasnilo to, že Boh má s každým z nás výnimočný plán a že len cez Ježiša Krista môžeme byť spasení. V nedeľu mohli mladí spoznať a zakúsiť, že Boh chce naše srdce nie našu prácu a mohli odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Zodpovednými za víkend boli Ivana Babošová a kňazi o. Ján Pavlík a o. Štefan Vansač 

Účastníci AŠADky hovorili o novej evanjelizácii, efektívnej komunikácii i hudbe FOTO

V dňoch 20.  –22.10.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 42 účastníkov Školy služby a 33 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a deviatich animátorov.

V Škole učeníka o. Milan Zaleha CSsR priblížil tému novej evanjelizácie.

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o efektívnej komunikácii a spätnej väzbe. Tieto témy priblížila Mgr. Ivana Strelcová.

V hudobnom odbore sa mladým venovala Mgr. Jana Demčáková, líderka kapely Onezim. Mladí sa pod jej vedením zamýšľali nad témou spevu a hudby vo Svätom písme i v textoch KKC.

KURZ FILIP október 2017  foto

Začal ďalší ročník Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka Foto

V dňoch 29.09. - 01.10 2017 začal v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli ďalší ročník Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD). Tento víkend bol otvorením Školy učeníka, kde prišlo 40 mladých ľudí a pokračovaním Školy služby, ktorej sa zúčastnilo 42 mladých učeníkov. O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a šiestich animátorov.

Ohlásenie kerygmy a jej základných právd skrze o. Milana Zalehu CSsR bolo ústrednou témou pre mladých učeníkov. Účastníci spoznávali svoju hriešnosť, no zároveň Božiu lásku i moc Ježiša Krista skrze spoznávanie Jeho vykupiteľského diela.

V Škole služby sa mladí postupne vnárali do hĺbky a podstaty služby. V prednáškach o. Patrika Maľarčíka zaznelo, kto služobník je, aký má byť a s čím neraz bojuje. Spoločne sa učili budovať intímny vzťah s Bohom skrze prednášky o modlitbe a Svätom Písme.

Cez spoločnú modlitbu a rôzne aktivity Boh spájal všetkých mladých, bohoslovcov, kňazov či animátorov. Víkend vyvrcholil svätou liturgiou v nedeľu, kde sme všetci spolu ďakovali Bohu za požehnaný čas preniknutý Jeho prítomnosťou. Odchádzali sme naplnení radosťou a odvahou byť Kristovými učeníkmi a služobníkmi všade tam, kde nás pošle.

 

  LETNE STRETNUTIA MLÁDEŽE 2017

Aj v tomto roku sa konali v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli  Letné stretnutia mládeže 2017. Počas siedmich päťdňových turnusov  navštívilo toto zariadenie  811 detí a mladých ľudí, o ktorých sa staralo 187 animátorov a 14 kňazov. Celé podujatie bolo pripravené pre rôzne vekové kategórie. Tri turnusy pre najmladších 9 až 11 ročných, dva pre 12 až 14 ročných, jeden pre 15 až 17 ročných a jeden pre 15 a viac ročných. Programy jednotlivých turnusov sa niesli v duchu citátu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49).

Tejto téme boli prispôsobené nielen jednotlivé katechézy či prednášky, ale aj rôzne hry, divadelné predstavenia a koncertné vystúpenia hudobných kapiel ako Onezim, Sion alebo  Fil 3.  Okrem  možnosti stíšiť sa v modlitbách, zažiť ozajstné spoločenstvo pri slávení sv. liturgie si mohli účastníci vychutnať aj atmosféru večerných adorácií. Programy ponúkali aj  kopec možností ako si prakticky vyskúšať prácu v skupinkách, tvorivých dielňach a v neposlednom rade vychutnať túry do okolitej prírody. Počas týchto stretnutí navštívil mládež otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a taktiež vladyka Milan Lach SJ. Po  sv. liturgiách sa obaja stretávali s mládežou v diskusiách, ktoré po  spoločnom obede často pokračovali aj v čase osobného voľna, ba niektorí využili prítomnosť vladyku aj na svätú spoveď.

Aj keď sa tohtoročne letné stretnutia mládeže  skončili,  život v GMC Bárka ide ďalej. Počas celého nasledujúceho školského roka ponúkame deťom a mládeži pestré víkendové podujatia, tábory, či gospelový festival Bárkafest. No a samozrejme veríme, že nás čakajú ešte požehnanejšie Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2018.

 

Bárkafest 2017 Foto

Počas víkendu 09.-11.06.2017 sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil Bárkafest, ktorý sa niesol v myšlienke „Premenení“ a hostil takmer 500 ľudí nadšených pre hudbu, slovo a spoločenstvo. Festival otvorila svojím vstupom kapela eSpé a slovom povzbudil prítomných jej líder Julo Slovák. Piatkový večer ukončila modlitbou chvál F6.

Sobotný deň sa začal slávením svätej liturgie a po nej pokračoval program vystúpením kapely Onezim. Ďalej pokračovali kapely Anastasis, Peter Milenky Band, Betel, K:MUSIC, Lamačské chvály, Marana Tha. Veľkým obohatením Bárkafestu bola katechéza o premenených svätých ako aj o

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.