POSLEDNÉ SPOLOČNÉ ZÁŽITKY

Stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie vo Svidníku FOTO

V sobotu 5. septembra sa vo Svidníku uskutočnilo Stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ. Do Svidníka prišlo viac než 200 mladých z celej archieparchie, ktorých sprevádzalo vyše 35 kňazov. Program sa začal modlitbou mládežníckeho posvätného ruženca, po ktorom nasledovala archijerejská sv. liturgia s o. arcibiskupom Jánom SJ. Pri homílii vladyka upriamil pozornosť mladých na postavu Abraháma, ktorý po tom, čo dovolil Bohu konať vo svojom živote, okúsil veľké požehnanie. Tak Boh chce vstúpiť aj do života mladého človeka, aby ho mohol požehnať a naplniť pokojom a šťastím. Po liturgii predstavil o. Patrik Maľarčík, duchovný správca Bárky v Juskovej Voli, absolventov Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka. Vladyka Ján im odovzdal 19 absolventských listov, z toho 17 v odbore animátor skupinky a 2 v kreatívnom odbore. Okrem toho, v rámci odboru animátor skupinky,  vladyka  odovzdal 15 mladým aj osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a certifikované Konferenciou biskupov Slovenska. Otec arcibiskup povzbudil nových animátorov k horlivej a radostnej službe v Cirkvi. V závere liturgického slávenia pozdravila všetkých prítomných aj primátorka mesta Svidník, p. Marcela Ivančová. Po obede pokračovalo stretnutie mladých s vladykom Jánom v Dóme kultúry. Celý program sa niesol v duchu myšlienky: „Mládenec, hovorím ti vstaň!“ (Lk 7,14), ktorú určil mladým na celom svete pápež František na rok 2020. Bohatý program mladých tvoril duchovné slovo, svedectvo, prezentácie centier pre mladých v Juskovej Voli, Prešove i Košiciach, hymna v podaní kapely Onezim i diskusia s o. arcibiskupom Jánom SJ. Celé stretnutie hudobne doprevádzala kapela zo spoločenstva Dvaja-Traja pod vedením o. Františka Sochoviča. Nádhernou bodkou celého programu bol muzikál mladých o sv. Augustínovi. Na záver stretnutia sa všetkým poďakoval a svoje archijerejské požehnanie udelil o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý zároveň oznámil, že najbližšie stretnutie mládeže bude v Humennom. 

Letné stretnutia mládeže 2020 v GMC Bárka aj s vladykom Jánom Babjakom a zahraničným hosťom FOTO

Letné stretnutia mládeže 2020 sa tento rok z Božej milosti uskutočnili aj napriek hrozbe šíriaceho sa vírusu korony.  V mesiacoch júl a august sa ich zúčastnilo 740 mladých účastníkov vo veku od 9 do 26 rokov, o ktorých sa staral tím 200 animátorov, 14 kňazov a 3 zdravotníkov. Letné stretnutia mládeže prebiehali formou siedmych týždenných turnusov pre rôzne vekové kategórie. Hlavnou myšlienkou stretnutí bola myšlienka od pápeža Františka mladým pre tento rok: „Mládenec, hovorím ti, vstaň.“ (Lk 7,14)

Program bol ako zvyčajne popretkávaný katechézami, prednáškami, diskusiami so zaujímavými hosťami, rôznymi hrami, túrou, prácami v skupinke, worshopmi, koncertmi kapely Onezim či Peter Milenky Band a rôznymi zábavnými večerami. Vzácnosťou letných stretnutí mládeže bola i zahraničná návšteva laického misionára z Rakúska, z organizácie Domov Srdca, ktorý mladým vydal svedectvo o svojom obrátení a nasledovaní Krista ako aj  priblížil misiu spomínanej organizáciu. Mladých v neposlednom rade navštívil                                i o. arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa spolu s nimi modlil počas sv. liturgie a tiež diskutoval na rôzne zaujímavé otázky, ktoré mali možnosť klásť samotní účastníci turnusu. Mladí takto opäť zakúsili jeho záujem byť im blízko, ako aj jeho starostlivosť o nich. Samozrejmou súčasťou programu bola každodenná svätá liturgia, adorácie, krížové cesty, modlitby k Presvätej Bohorodičke a iné, skrze ktoré mladí prehlbovali svoj vzťah k Bohu, Panne Márii i svätým.

Mladí, dotknutí Božou prítomnosťou, očistení od hriechu skrze sviatosť zmierenia, posilnení sviatosťou Eucharistie a silou spoločenstva sa vydali k svojim rodinám či priateľom, aby tak boli svedkami Božej dobroty a lásky.

 

ANIMÁTORI SA PRIPRAVOVALI NA LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE

 Dňa 10.07.2020 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli na prípravnom stretnutí pred Letnými stretnutiami mládeže stretlo viac ako 80 animátorov - dobrovoľníkov.

Stretnutie sa začalo sv. liturgiou, pokračovalo obedom a popoludňajším programom, ktorého súčasťou bola prednáška o. Martina Tkáča. Ten povzbudil animátorov, aby boli jedným tímom, aby si navzájom pomáhali a nebojovali medzi sebou. Po prednáške sa animátori rozdelili do niekoľkých skupín podľa toho, kto sa akej službe na LSM bude venovať, aby sa tak spoločne v službe povzbudili a pripravili všetko potrebné.

Stretnutie bolo zavŕšené adoráciou, počas ktorej sme prosili o požehnanie Letných stretnutí mládeže, animátorov, kňazov i účastníkov.  

 FORMÁCIA MLADÝCH NA AŠAD BOLA ZAVŔŠENÁ TÝŽDŇOVÝM SRETNUTÍM V GMC BÁRKA

 

V dňoch 05. - 10.07.2020 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnila Archieparchiálna škola animátora - dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 53 účastníkov Školy učeníka a 35 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 11 animátorov a dvoch kňazov. Vzhľadom k tomu, že AŠAD prebiehala počas celého týždňa, mladí mali možnosť vypočuť si prednášky dotýkajúce sa štyroch tém a teda aj privítať štyroch rôznych hostí.

  V Škole učeníka, hneď v prvý deň medzi mladých zavítal otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa spolu s mladými venoval téme Cirkvi a jej štruktúre. V nasledujúci deň, o. František Sochovič priblížil tému Modlitby chvál, zranenia a odpustenie. V stredu sa mladí spolu s o. Patrikom Maľarčíkom zamerali na tému Zmena myslenia a v posledný deň o. Martin Tkáč vysvetľoval Liturgiu a objasnil význam krstného povolania. 

                                                                                                       

V Škole služby, v odbore animátor skupinky, Lukáš Demjančík priblížil mladým tému Vízie, ciele a motivácia. V utorok sa prednášky niesli v téme Delegovania spolu s lektorkou Erikou Novotnou. Nasledujúci deň, mladí privítali Gabriela Paľu, ktorý vysvetľoval tému Prezentácia na verejnosti. Posledný deň, Viktória Žolnová priblížila mladým tému Tímovej práce.   

V kreatívnom odbore, sa účastníci učili aplikovať do praxe to, čo sa o kreativite naučili a to prípravou rôznych ozdobných predmetov.  

V mediálnom odbore, pod vedením Dominiky Šimkovej, si mladí zopakovali, čo sa počas roka naučili a nadobudnuté poznatky tak hneď využili pri tvorbe projektu, ktorý obsahoval príspevky pre sociálne siete, fotografie a videá, informačné grafiky, návrh a realizáciu video pozvánky na AŠAD. 

Posledný večer patril rozlúčke s mladými, ktorých dvojročná formácia na AŠAD sa týmto víkendom končila. Večer začal slávnostnou sv. liturgiou, po skončení ktorej otcovia požehnaním vyslali mladých do služby. Škola učeníka si pripravila pre účastníkov Školy služby zábavný program v závere ktorého sa k ďakovnému slovu dostali účastníci Školy služby.  

 V GMC Bárka v Juskovej Voli sa stretli mladí na kurze Filip 

V dňoch  06.- 08.03. 2020 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 60 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 

Mladí Prešovskej archieparchie sa stretli na Jarnom tábore v GMC Bárka v Juskovej Voli FOTO

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus (Gal 2,20). V duchu týchto slov sa niesli aj dni, ktoré sme prežili v Bárke počas jarného tábora. Všetci účastníci tohto tábora, ktorý sa konal od 2.3. – 6.3.2020, roztrhali a pochovali svoje staré „JA“, aby sa znovuzrodili a tak našli odvahu, pokoru a slobodu. O odhodlaných osemdesiattri detských duší sa staral tým šestnástich animátorov na čele s Františkom Onderkom a Samuelom Šimkom. Kňazi o. Vlado Petrík a o. Patrik Palčo sa starali o náš duchovný život prostredníctvom katechéz, kázni a našu dušu očisťovali sviatosťou zmierenia. Počas celého týždňa sme budovali 3 typy vzťahov: vzťah s Nebeským Otcom, vzťah so sebou samým a v neposlednom rade vzťah s ľuďmi okolo nás. Veríme, že semienko viery zasiate do týchto sŕdc bude prinášať mnohonásobnú úrodu.

 MLADÍ SA NA AŠAD OBOZNAMOVALI S TÉMAMI NOVEJ EVANJELIZÁCIE A BIOETIKY FOTO

 V dňoch 28.02.-01.03.2020 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konala Archieparchiálna škola animátora - dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 62 účastníkov Školy učeníka a 44 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 20 animátorov a dvoch kňazov.

  V Škole učeníka, o. Milan Zaleha priblížil mladým tému Kerygmy a Novej evanjelizácie. Účastníci sa učili ako napísať a následne povedať svoje svedectvo.

 V Škole služby, v odbore animátor skupinky, mladí privítali veľmi vzácneho hosťa, ktorým bola Renáta Ocilková. Spolu s mladými sa ponorila do tém Bioetiky a hodnoty života.

 V kreatívnom odbore, tento krát pod vedením Moniky Frišničovej a hosťa Františka Klempara, sa animátori učili aké techniky možno využiť pri kreatívnej evanjelizácii.   

V mediálnom odbore, ktorý viedla Dominika Šimková, sa mladí zaoberali tvorbou a strihaním videa.

Mladí z protopresbyterátov Svidník, Stropkov a Giraltovce sa stretli na víkende v GMC Bárka Juskova Voľa FOTO

 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Ef 6,13. Mať správnu výzbroj je pre hrdinu mimoriadne dôležité a deti a mládež z dekenátov Svidník, Stropkov a Giraltovce mali skvelú možnosť načerpať duchovnú silu k svojmu hrdinstvu v dňoch 21.–23. februára 2020 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Témou víkendu bolo heslo: ,,IT HRDINA – AJ TY HRDINA“ a účastníci mohli vďaka svojím kňazom a animátorom objavovať v sebe ,,hrdinu lásky“, ktorého príkladom má byť Ježiš Kristus. Program bol bohatý na katechézy, aktivity, práce v skupinke, spoločné modlitby a mnohé iné činnosti posúvajúce všetkých bližšie k Bohu. Určite nechýbalo ani nadväzovanie nových priateľstiev a vzťahov. Vrcholom víkendu a tiež aj najväčším duchovným pokrmom boli každodenne slávené sväté liturgie. Boli sme svedkami vzniku tak úžasného spoločenstva mladých , ktorí neváhali prísť a stali sa tak súčasťou tohto požehnaného času. Veríme, že si z tohto  zážitku odnesú tie najkrajšie spomienky a skrze nich sa bude ďalej rozhojňovať Božie kráľovstvo.

Život v Kristovi FOTO

Počas víkendu 24.-26.01.2020  sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Život v Kristovi, ktorého sa zúčastnilo 44 mladých ľudí. Tím pod vedením Petra Liptáka z Košíc sa venoval týmto témam: dôležitosť modlitby, prečo a ako čítať Božie slovo, ako obstáť v duchovnom boji, ako sa nechať viesť Svätým duchom a ako hovoriť iným o Kristovi. Obohatením a spestrením programu boli rôzne dynamiky, nechýbalo každodenné slávenie Eucharistie, osobná i spoločná modlitba.

AŠAD O IDENTITE BOŽIEHO DIEŤAŤA, PARTNERSKÝCH VZŤAHOCH, KREATÍVNEJ MODLITBE A TVORBE BLOGU FOTO

 V dňoch 17.-19.01.2020 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil ďalší víkend Archieparchiálnej školy animátora - dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 53 účastníkov Školy učeníka a 40 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 17 animátorov a dvoch kňazov.

 V Škole učeníka, hosť víkendu Mgr. Marcelka Demjančíková, priblížila mladým témy ako Moja identita Božieho dieťaťa, falošné identity a človek ako dar.

 V Škole služby, v odbore animátor skupinky, Mgr. Richard Vašečka hovoril o Identite muža a ženy, partnerských vzťahoch, líderstve a vodcovstve i o dôležitej úlohe kresťana v spoločnosti.

V kreatívnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, sa účastníci venovali téme Kreatívna modlitba.

V mediálnom odbore, Dominika Šimková učila účastníkov tvoriť blog.

Ples pre animátorov a dobrovoľníkov GMC Bárka 2020 foto

 

Dňa 11. januára 2020 sa v GMC Bárka uskutočnil 14. ročník animátorského plesu. Tento rok sa ples niesol v štýle „Hviezdnej noci“ a bol prepojený s Božím Slovom z Matúšovho evanjelia: Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Mt 14, 28-29 V homílii zaznelo, že ak budeme hľadieť na Ježiša, tak budeme schopní kráčať nielen po červenom koberci, po ktorom kráčajú hviezdy tohto sveta, ale budeme môcť kráčať po vode, tak ako kráčal Peter. Ples hudobne sprevádzala kapela Fantastic zo Stropkova a moderátorskou dvojicou večera boli Terka Misárová a Samuel Šimko. Celý večer bol sprevádzaný dobrou náladou, spevom a tancom a taktiež nechýbala zaujímavá tombola.

   

 Zimný tábor 2020 Foto

V dňoch 2 – 5. 1. 2020 GMC Bárka opäť ožila detským smiechom, doznievajúcou vianočnou náladou, vôňou ihličia či tichých dotykov maličkých, snehových vločiek na streche centra. Toto všetko signalizovalo, že nastal čas zimného tábora. Na tomto Božom diele pracoval hlavný animátor Timotej Pulščák, 22 dobrovoľníkov a otec Erik Hrabčák, ktorý každý deň prinášal mladým Ježiša. Krista, ktorého sa skrze svätých učili odvážne nasledovať. Boli vyrozprávané chrabré, láskyplné, oddané životy Márie Goretti a Dominika Sávio. Celý tábor deti sprevádzala hrdinka Mulan, ktorá nám ukazovala skutočnú odvahu. Odvahu byť poslušný, pokorný, čistý, slúžiť, plávať proti strhujúcemu prúdu dnešnej doby, nasledovať Krista. Veríme, že sa s našimi odvážnymi bojovníkmi za lásku stretneme aj o rok ! Ďakujeme. 

 KURZ FILIP  foto

V dňoch  6.- 8.decembra 2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 52  mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz. Mnohí z prítomných odovzdali vládu nad svojim životom Ježišovi Kristovi iní prijali rozhodnutia viac sa modliť, čítať Božie slovo či nájsť si spoločenstvo. Účastníci kurzu využili tento čas aj na duchovné rozhovory, pristúpili k sviatosti zmierenia a víkend zavŕšili nedeľným slávením eucharistie.

AŠAD O MODLITBE, IDENTITE BOHA, FOTOGRAFII A TVORBE PLAGÁTOV

 V dňoch 29.11-01.12 2019 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konala Archieparchiálna škola animátora - dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 59 účastníkov Školy učeníka a 41 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 18 animátorov a troch kňazov. 

V Škole učeníka, hosť víkendu o. Slavomír Tarasovič, priblížil mladým Identitu Boha ako Otca, mladí sa rozprávali i o Duchovnom boji a Prístupových cestách zlého, a okultizme. 

V Škole služby v odbore animátor skupinky o. Patrik Maľarčík hovoril o Intimite vo vzťahu s Bohom, Modlitbe a tiež priblížil mladým Sväté Písmo.

 V kreatívnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, bola účastníkom vysvetlená História a kompozícia fotografie, a mladí sa tiež učili ako nastaviť fotoaparát pri rôznych príležitostiach a svetle. Teóriu si mladí vyskúšali aj v praxi a to zhotovovaním fotografií.

 V mediálnom odbore, ktorý viedla Dominika Šimková a Branislav Bačovčin, sa mladí učili ako tvoriť plagáty a logá.

 Začali sme tematické víkendy v Bárke

/dekanáty Bardejov, Hrabské/ 

Reťaz témetických víkendov v tomto školskom roku sme odštartovali s deťmi z dekanátov Bardejov, Hrabské a malou skupinou detí z popradského dekanátu.  Na palube našej Bárky sa tentoraz zhromaždilo 70 detí a 14 animátorov. Sprevádzali ich kňazi o. Erik Hrabčák a o. Lukáš Šoltýs spoločne so zodpovedným laikom Františkom Onderkom a Terkou Misárovou,  ktorí spolu s tímom animátorov odovzdávali svoj čas a láskavosť počas tohto víkendu skrze svoju múdrosť, slovo  i rôzne aktivity. Spoločne sme zažili nielen veľa zábavy, ale načerpali aj veľa duchovného dobra. Prostredníctvom témy, výsostne aktuálnej:

„IT HRDINA – AJ TY HRDINA

Sme chceli deťom a mladým účastníkom a priblížiť pohľad sieťovej IT závislosti jednotlivca a dôsledky spôsobené nezáujmom o blížneho. Ďalej sme sa snažili pochopiť, kto by mal byť v mojom živote hrdinom lásky? – JA! A v neposlednom rade aplikovať Božiu výzbroj a jej atribúty do svojho života. V závere víkendovky sme si chceli priblížiť svätosť hrdinov lásky v našom svete, teda mučeníkov lásky a čistoty.   FOTO

V GMC Bárka V Juskovej Voli sa uskutočnil kurz Zbav nás Zlého FOTO

V dňoch 15.-17.11.2019 v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Zbav nás Zlého. O. Jozef Maretta spolu s hudobným tímom pripravil pre  41 účastníkov program počas ktorého mohli spoznať taktiku a spôsob boja Zlého. Predstavil mená zlých duchov, hovoril o vstupných bránach, cez ktoré k nám môže preniknúť a tiež rozdelil ľudí do piatich základných skupín podľa vnímania existencie zlého ducha. Okrem spoločných modlitieb, slávení sv. liturgií, práce v skupinkách, nechýbal ani čas na svätú spoveď, čo je, ako to povedal o. Maretta, najväčším exorcizmom.

AŠAD O PRAKTICKOM VEDENÍ STRETIEK,  UČENÍCTVE, KREATIVITE A MARKETINGOVOM PLÁNE FOTO

 

V dňoch 25.-27. októbra 2019 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konala Archieparchiálna škola animátora-dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 60 účastníkov Školy učeníka a 40 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 22 animátorov a dvoch kňazov.

  V Škole učeníka, hosť víkendu o. Slavomír Zahorjan, priblížil mladým tému Služby v Cirkvi a vysvetlil, čo to znamená byť Ježišovým učeníkom.

  V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom Mgr. Ivana Strelcová, ktorá mladým hovorila o Praktickom vedení stretiek. Tvorbu a vedenie stretka si mladí aj vyskúšali a to na príklade modelového stretka.

V kreatívnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, účastníci nadobúdali zručnosť v tvorbe hier, aktivít, či modlitieb tak, aby spomenuté kreatívnym spôsobom priblížilo hlavnú tému.

V mediálnom odbore, ktorý vedie Dominika Šimková, účastníci preberali Základy marketingu, kde sa zamerali na tvorbu marketingového cieľa, nástrojov a plánu pre GMC Bárka na školský rok 2019/2020.

PRVÝ VÍKEND AŠAD O KERYGME, EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCII, KREATIVITE I MÉDIÁCH

V dňoch 04.-06. októbra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), na ktorom sa stretlo 68 účastníkov Školy učeníka a 34 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 20 animátorov a dvoch kňazov. 

V Škole učeníka bol hosťom víkendu o. Rastislav Baka, ktorý mladým priblížil Kerygmu, ktorej súčasťou boli témy ako Poslanie človeka, Hriech a Ježišovo vykupiteľské dielo.

  V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom Mgr. Ivana Strelcová, ktorá mladým hovorila o téme Efektívnej komunikácie a spätnej väzby. 

V kreatívnom a mediálnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, bol mladým vysvetlený cieľ oboch odborov, ktorým je ľuďom prinášať Boha cez kreativitu a či médiá.  

 

Letné stretnutia mládeže 2019 v GMC Bárka aj s vladykom Jánom Babjakom a zahraničnými lektormi

 Letné stretnutia mládeže 2019 navštívilo v mesiacoch júl a august takmer 900 mladých účastníkov vo veku od 9 do 18 a viac rokov o ktorých sa staral tím 200 animátorov, 13 kňazov a 3 zdravotníčiek. Hlavnou myšlienkou stretnutí bola myšlienka od pápeža Františka mladým pre tento rok: Hľaslužobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) či apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Christus Vivit.                                                                                                                                           

Program bol popretkávaný katechézami, prednáškami, diskusiami so zaujímavými hosťami, rôznymi hrami, túrou, prácami v skupinke, worshopmi, koncertmi kapely Onezim a rôznymi zábavnými večerami. Počas letných stretnutí mládeže sa po prvýkrát uskutočnil i anglicko – slovenský tábor, na ktorom mladí pracovali v aj v anglických jazykových skupinkách pod vedením zahraničných lektorov z USA, Gruzínska či Ukrajiny. Vzácnosťou letných stretnutí mládeže bola i návšteva misionárov z Portugalska či pútnikov z Českej republiky a Francúzka. Mladých navštívil i o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa spolu s nimi ako modlil počas sv. liturgie, tak aj vydal na krátku túru, či im venoval chvíľku počas voľna. Mladí takto mohli zakúsiť jeho starostlivosť o nich ako o tých, ktorí sú nielen budúcnosťou ale i prítomnosťou našej cirkvi. 

Mladí, oslovení Božou prítomnosťou, upevňovali svoje vzťahy k Bohu, Presvätej Bohorodičke a svätým skrze modlitby, každodenné slávenie svätej liturgie, krížové cesty, adorácie a pod. Vo sviatosti zmierenia menili svoje životy a budovali svoje vzťahy v Kristovom spoločenstve. Naplnení Božím Duchom sa vydali k svojim rodinám či priateľom aby tak svedčili o Božej dobrote a láske. 

Bárkafest 2019 FOTO

Počas víkendu 28. - 30.06.2019 sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil ďalší ročník Bárkafestu. Hlavná myšlienka „Pošli mňa“ sa dotýkala viac ako 300 účastníkov, ktorí odpovedali na pozvanie a prišli na Bárkafest. Piatkový večerný program otvorila kapela Onezim. Po nej vystúpili MARANA THA a večer ukončili svojím vystúpením a modlitbou Lamačské chvály.

Sobotný deň, ktorý bol zároveň sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla, sa začal slávením svätej liturgie a po nej pokračoval program vystúpením hudobnej skupiny KALICH a spoločenstva ON zo Starej Ľubovne. Po dobrom obede a vstupe Slávky Tkáčovej nasledovali workshopy ako tvorivé dielne, a prednáška hosťa Branislava Škrípeka. Peter Milenky band svojím vystúpením rozprúdil dobrú atmosféru v začiatkoch večerného programu, ktorý pokračoval, vystúpením Hope rise, F6 a v závere dňa do večernej modlitby všetkých pozval svojím slovom Peter Lipták.

Počas celého víkendu boli účastníkom k dispozícii kňazi pripravení slúžiť sviatosťou zmierenia, poradenskou službou i modlitbou. Moderátorom festivalu bol Ján Jay Hudáček.

Nedeľné dopoludnie patrilo Spoločenstvu Pavol z Levoče a Bohdanovi Novakovi, laickému misionárovi, ktorý sa podelil so svojimi bohatými skúsenosťami z misií. Vrcholom dňa bola svätá liturgia, ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol o. Slavomír Zahorjan, správca farnosti Snakov. V homílii vyzval účastníkov, aby boli nielen nádobami ochotnými ale možno prázdnymi, ale ochotnými a zároveň naplnenými Božím Duchom pre ohlasovanie evanjelia.

Tváre prítomných mladých žiarili radosťou a odhodlaním vrátiť sa domov a odpovedať na Božie volanie slovami „Pošli mňa“.

Služobníci, animátori sa pripravovali na službu pre Letné stretnutia mládeže v GMC Bárka v Juskovej Voli

Počas víkendu 14.-16. jún 2019 sa v GMC Bárka uskutočnila duchovná príprava animátorov a dobrovoľníkov slúžiacich na Letných stretnutiach mládeže a ostatných podujatiach pre mládež, ktorej sa zúčastnilo 38 mladých ľudí. Hosťom víkendu bol o. Ľubomír Petričko, ktorý mladým priblížil tému ekológie duše. V sobotu poobede mladí vytvorili viaceré pracovné tímy, v ktorých pracovali na príprave techniky, plagátov, pomôcok a ostatných vecí dôležitých pri realizácii letných táborov. V sobotu večer po svätej liturgii budovali jednotu skrze rôzne tímové hry. Víkend vyvrcholil celonočnou adoráciou pred Najsvätejšou Eucharistiou, kde sa mladí spoločne modlili za dielo, ktoré pripravuje GMC Bárka v Juskovej Voli počas letných prázdnin. 

Víťazstvo v Kristovi   (foto) 

 

Počas víkendu 31.5. - 03.06.2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli uskutočnil kurz Víťazstvo v Kristovi. Spolu 41 účastníkov pod vedením hosťa o. Damiána Saraku a Petra Liptáka uvažovalo nad témami: Víťazstvo „Je dokonané“, Ježiš Kristus víťaz, Nová mentalita, Život víťaza a princípy víťazstva. Mladí účastníci zakúsili víťazstvo nad hriechom vo sviatosti zmierenia a posilnení sviatosťou Eucharistie sa vracali domov odhodlaní žiť ako víťazi.

 Na palube Bárky s animátormi a kňazmi z protopresbyterátov Stará Ľubovňa, Orlov, Giraltovce a Humenné FOTO

Reťaz témetických víkendov uzavrela v tomto školskom roku návšteva vyše 100 detí a mladých z dekanátov Humenné, Stará Ľubovňa, Orlov a Giraltovce. Sprevádzali ich kňazi o. Marek Baran a o. Dominik Gromoš spoločne so zodpovedným laikom Annou Hanusinovou,  ktorí spolu s tímom animátorov odovzdávali svoj čas a láskavosť počas tohto víkendu skrze svoju múdrosť, slovo  i rôzne aktivity. Spoločne sme zažili nielen veľa zábavy, ale načerpali aj veľa duchovného dobra. Skrz citát „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“, katechéz, vzájomného zdieľania sa a poznávania dobra aj cez film Autá sa naštartovali k túžbe po pokore a životu pre večnosť, nakoľko témou víkendu bolo hľadanie a následne aj nájdenie cesty pod názvom „Ukáž mi cestu, Pane“. 

 KURZ FILIP MÁJ 2019     FOTO 

V dňoch  17.- 19.05. 2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 50  mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz. Mnohí z prítomných odovzdali vládu nad svojim životom Ježišovi Kristovi iní prijali rozhodnutia viac sa modliť, čítať Božie slovo či nájsť si spoločenstvo.

Na palube Bárky s animátormi a kňazmi z protopresbyterátov Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou FOTO

V dňoch od 3.-5. mája sa v centre Bárka na Juskovej Voli konal tématický víkend pre dekanáty Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou- mesto a Stropkov. Víkendu sa zúčastnilo takmer 80 mladých z rôznych farností týchto dekanátov. Témou víkendu bolo- Ukáž mi cestu Pane. Mladí spolu s animátormi zažívali veľa zábavy pri rôznych aktivitách, kde sa mohli aj trochu viac spoznať. Tak isto nabrali aj veľa duchovných síl z katechéz, ktoré si pre nich pripravili kňazi. Spolu sme sa povzbudzovali aby sme vždy v živote kráčali po tej správnej ceste, a držali sa Božích príkazov, aby sme nakoniec mohli dôjsť do spoločného cieľa a to do raja. Zodpovední za víkend boli kňazi o.Peter Šturák, o.Ján Slobodník a o. Marcel Iľko a zodpovední laici Antónia jalčáková a Simona Demčáková.

 

TURISTICKÝ DEŇ 2019 s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ FOTO

 Dňa 1. mája 2019 sa mladí Prešovskej archieparchie spolu s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, vydali trasu: Fintice – Kapušiansky hrad – Kapušany. Počas túry sa viac ako 1000 detí, mladých, ich rodičov či starých rodičov zamýšľalo nad témou „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Lk 1, 38

Na trase na troch stanovištiach, prostredníctvom rôznych aktivít a dynamík, bola účastníkom priblížená postava Bohorodičky, jej poslušnosť a dôvera Bohu aj napriek všetkým útrapám, či ťažkostiam, ktoré prežívala. Účastníci neminuli hrad, na ktorom okrem iného stretli dobrovoľníkov znázorňujúcich rôznych svätcov, ktorí tak ako Mária, povedali Bohu áno a nasledovali Ho.

            Po úspešnom absolvovaní trasy sa prítomní zhromaždili v cieli, ktorým bol amfiteáter v Kapušanoch pri Prešove, kde sa im prihovoril vladyka Ján Babjak SJ, ktorý hovoril o kultúre života.

            V cieli boli pre deti a mladých pripravené atrakcie ako nafukovací hrad, šmýkačky, trampolíny, streľba z luku či maľovanie na tvár. Mladí mali tiež možnosť zapojiť sa do plnenia rôznych úloh ako skákanie vo vreci, zabíjanie klincov do dreva, či si mohli zatancovať obľúbené erko tance. Obohatením celého podujatia bolo tiež vystúpenie policajtov s policajnými psami.

            V areáli nechýbalo občerstvenie pri bufetových stánkoch, cukrová vata, kofola a dobrá nálada.  O úspešný priebeh celého podujatia sa staral tím 50 dobrovoľníkov. 

KVETNÝ VÍKEND 2019 (FOTO) V DUCHU SDM  A BOŹÍCH VÝZIEV S VYVRCHOLENÍM V POPRADE (FOTO) , VIDEO LOGOS

 Mladí z Prešovskej archieparchie odštartovali Kvetný víkend, ktorý sa konal od 12.-14. apríla 2019 v GMC Bárka, v piatok liturgiou vopred posvätených darov, ktorej predsedal aj o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Celý víkend sa niesol v duchu myšlienok Svetových dní mládeže, ktorých hlavnou témou bolo: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38). Mladí rozoberali myšlienky pápeža Frántiška v anglicky hovoriacich skupinkách s native speakrami a tak si precvičiť anglický jazyk v praxi, no o čo viac, zdieľať sa spolu medzi sebou a zakúsiť, že i napriek rozdielnostiam v jazyku či kultúre je možné skrze Krista zakúšať jednotu. V piatok po liturgii, hosť, o. Marián Kašaj, účastník Svetových dní mládeže priblížil mladým atmosféru stretnutia sa mladých so Svätým Otcom Františkom. Piatkový program bol zakončený modlitbou Krížovej cesty nesúcou sa v duchu Božích výziev. Sobotňajší program bol popretkávaný katechézami, prácou v skupinke, diskusiou, osobnými svedectvami hostí či stanovišťami, na ktorých mladí budovali miesto múrov rozdelenia mosty, ktoré spájajú. Večer sa niesol v znamení výmeny kultúr a to vzhľadom k tomu, že súčasťou víkendu bola i skupina amerických študentov. Naši mladí ochutnali kúsok z kultúry Ameriky skrze tanec a našim hosťom bolo priblížené Slovensko cez pieseň, tanec, či slovo. To čo mnohí mohli zažiť na SDM v Paname, aspoň sčasti mohli zažívať účastníci tohto víkendu v Juskovej Voli. Večer vyvrcholil spoločnou modlitbou ruženca a neskôr adorácie. V nedeľu ráno sme sa všetci spoločne presunuli do Popradu, kde sa konalo stretnutie mladých s o. arcibiskupom Jánom.

Toto stretnutie bolo tohto roka výnimočné. Stretnutie sa konalo prvýkrát mimo Prešova. Pre tento rok bol vybraný Poprad. Kvetná nedeľa začala archijerejskou svätou liturgiou, pri ktorej vladyka Ján v úvode homílie srdečne poďakoval mladým, že boli ochotní nájsť si čas a prísť až do Popradu. V homílii zdôraznil, že podstatou pôstu a Kvetnej nedele je láska, pretože Kristus všetko, čo počas života urobil, ale hlavne dobrovoľné utrpenie, ukrižovanie, smrť i zmŕtvychvstanie, všetko to urobil z lásky. Vladyka tiež poukázal na neduhy kresťanstva, ktorými sú ľahostajnosť a formálnosť. Spomenul príhodu zo sprievodcom zo Svätej zeme, ktorého sa opýtal, kedy nastane mier medzi Židmi a moslimami. Sprievodca odpovedal jednoducho: “Keď príjmu Krista!” Vladyka nadviazal na túto odpoveď a povedal, že rovnako aj my kresťania, ak príjmeme Krista skutočne, nie iba formálne a navonok, aj medzi nami prestanú vojny, nenávisť a spory. Po skončení liturgie nasledovalo požehnanie bahniatok a myrovanie i odovzdávanie certifikátov dvadsiatimštyrom absolventom Animátorskej školy animátora-dobrovoľníka, za ktorých vladykovi poďakovala Iveta Janočková. Liturgiu spevom mládežníckych piesní sprevádzalo Spoločenstvo Pavol z Levoče pod vedením Rastislava Višňovského ml. 

Poobedie patrilo programu v Dome kultúry v Popradem ktorého tvorcami bol tím animátorov okolo Márie Sterančákovej a o. Dominika Petríka. Hlavnou myšlienkou bolo zaľúbiť si Bohorodičku a vzor pre kresťana. V programe sa predstavili Lámačské chvály, ktorých piesne neboli iba hudbou, ale najmä modlitbou. Ako svojho otca sa mladí mohli vladyku pýtať otázky na témy, ktoré ich trápia - ako byť aj v tomto liberálnom svete skutočným kresťanom, ako byť služobnicou/služobníkom Pána a iné. Živú skúsenosť so SDM v Paname priniesol v svedectve animátor Gabriel Ráchela, svoje svedectvo z Animátorskej školy animátora-dobrovoľníka povedala Iveta Janočková a pozvala mladých nebáť sa prihlásiť sa na AŠAD. Vyvrcholením programu bol scénický tanec, ktorý bol hlbokým duchovným i umeleckým zážitkom. Umeleckou formou a tancom mladí predstavili život presvätej Bohorodičky ako služobnice Pána. Hlavným odkazom tanca bolo vznudiť v prítomných túžbu a ochotu nasledovať vzor nebeskej Matky. Nasledovala modlitba molebenu k presvätej Bohorodičke a požehnanie vladyku na cestu domov a vyhlásenie miesta budúcoročného stretnutia mladých, ktorým bude Svidník. Na kvetnej nedeli sa zúčastnilo okolo 400 mladých. 

Na palube Bárky s animátormi a kňazmi s protopresbyterátov Snina, Medzilaborce a Svidník FOTO

V dňoch 5-7. apríla, sa v GMC Bárka, v Juskovej Voli konal ďalší tematický víkend, tentokrát pre protopresbyteráty Medzilaborce, Snina a Stropkov. Na víkende bolo zúčastnených 130 detí a mladých nad ktorými bdelo 21 animátorov a traja duchovní otcovia. Skrze tému ,,Ukáž mi cestu Pane” sa účastníci učili ako správne kráčať Božou cestou a nevybočiť z nej. Tému dňa ozrejmovali scénky animátorov a potom pokračovali duchovní otcovia Vladislav Petrík, Ján Marčák a Peter Demjanovič svojimi obohacujúcimi katechézami. Víkend bol plný hier, aktivít či prác v skupinkách. Sobotný večer si účastníci mohli vybrať z pomedzi piatich workshopov. Jazykový španielsko-anglicko-japonsko-slovenský, kde sa mohli naučiť základné frázy týchto jazykov, tanečný, kde sa mohli poriadnerozhýbať, filmový, na ktorom si pozreli film s myšlienkou, modlitebný, kde sa mohli stíšiť v modlitbe a workshop, kde spovedali našich kňazov a kládli im zaujímavé otázky. Nedeľu zavŕšili svätou liturgiou a po obede sa odobrali domov.

V GMC Bárka v Juskovej Voli sa stretli mladí na kurze Filip FOTO

V dňoch  22.- 24.03. 2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 57 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 

Na palube Bárky s animátormi a kňazmi z protopresbyterátov Prešov a Sabinov FOTO

Ďalší ročník tematického víkendu majú za sebou aj protopresbyteráty Prešov a Sabinov. V GMC Bárka v Juskovej Voli sa stretli v dňoch 15-17.marec 2019. Víkendu sa zúčastnilo 103 účastníkov, o ktorých sa staralo 17 animátorov i dvaja duchovní otcovia. Víkend sa niesol v téme “Ukáž mi cestu Pane”. Nasmerovať deti a mládež na správnu cestu a poukázať na to, ako si zvoliť ten správny smer sa snažili duchovní otcovia Jozef Špes a Patrik Palčo, ktorí si pripravili zaujímavé katechézy. Na prehĺbenie vzťahu s Bohom , ale i priateľmi nechýbali rôzne hry, stanovištia či scénky s myšlienkou v podaní našich animátorov. Sobotný večer sme zavŕšili spoločnou krížovou cestou a na cestu domov sme “doplnili palivo” nedeľnou svätou liturgiou.

Na AŠAD o Identite Božieho dieťaťa i Prezentácii na verejnosti

 

V dňoch 8.-10. marca 2019 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal víkend Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka, ktorého sa zúčastnilo 39 účastníkov Školy učeníka a 31 členov Školy služby. O mladých sa staral tím 2 kňazov a 18 animátorov. 

V Škole učeníka, lektorka víkendu Mgr. Marcela Demjančíková, hovorila mladým o téme Identity Božieho dieťaťa, objasnila Falošné identity a tému Človek ako dar. 

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.